Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

ShittyKitty
8577 eed4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
ShittyKitty
ShittyKitty
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
5044 3311 500
Reposted fromhrafn hrafn viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
5720 5836 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
8718 e247 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viazembata zembata
ShittyKitty
5303 68c8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 10 2020

8863 a9bb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
ShittyKitty
ShittyKitty
7372 5901 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viablau blau
ShittyKitty
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer

January 06 2020

ShittyKitty
2019 c9a9 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBadziew Badziew
ShittyKitty
4382 9f4d 500
Reposted frompiehus piehus viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaBadziew Badziew
ShittyKitty
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa viaBadziew Badziew
ShittyKitty
8534 9c18 500
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaszydera szydera
ShittyKitty
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaszydera szydera
ShittyKitty
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
ShittyKitty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl