Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

ShittyKitty
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viaszydera szydera

July 28 2017

ShittyKitty
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
ShittyKitty
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaszydera szydera
ShittyKitty
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaszydera szydera
ShittyKitty
ShittyKitty
5357 84ab
Reposted fromezf ezf viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1017 0679 500
Reposted fromwinecupwars winecupwars viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 18 2017

2264 331a 500
Reposted frommimikyu mimikyu viameem meem
ShittyKitty
Czy można nazwać życiem coś, co jest jednym nieustannym lękiem na wszelkie możliwe sposoby zagłuszanym, ogłuszanym, odsuwanym na jakiś czas z przejścia, przesuwanym z kąta w kąt jak absurdalny mebel, ale ciągle we wnętrzu izby walącym się, nigdy raz na zawsze na śmietnik nie wywalonym? I czy ja w ogóle widzę rzeczywisty świat, jeżeli lękam się, jeżeli lęk zawsze we mnie tkwi jak zatruta zadra, to płytko, to głębiej, tak, że powierzchnia - czymś tam w danej chwili znarkotyzowana, znieczulona - nie czuje go, ale on przecież we mnie jest. Ten lęk. Przecież wszystko, na co patrzę, i wszystko co słyszę, i wszystko, co pomyślę - jest moim lękiem skrzywione, spaczone, zdeformowane. Ten świat w moim oczach i w moich uszach, i w moich myślach to zupełnie jak gabinet krzywych luster w wesołych miasteczkach. Z tym tylko, z tym jednym nie do odsunięcia, nie do przesunięcia małym "tylko", że tam to jest komiczne, a tu tragiczne.
— Edward Stachura, "Fabula rasa"
Reposted byCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 17 2017

ShittyKitty
0639 8a45
Reposted fromnenya nenya viaszydera szydera

July 16 2017

ShittyKitty
9442 08f6
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszydera szydera
ShittyKitty
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
8447 7fba
Reposted fromslowostwor slowostwor viajustmess justmess
ShittyKitty
9355 700b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 05 2017

0284 12af 500
Reposted fromunco unco viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 02 2017

9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool
0590 183c

dialnfornoir:

Ed Wood (1994)

Reposted fromLittleJack LittleJack
ShittyKitty
7639 98bf
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
ShittyKitty
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl