Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

ShittyKitty
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
ShittyKitty
Future career
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
ShittyKitty
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viaszydera szydera
ShittyKitty
2608 4d21 500
ShittyKitty
Reposted fromgruetze gruetze viaszydera szydera
ShittyKitty
Reposted fromantichris antichris viaszydera szydera
ShittyKitty
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
6282 a50d 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viaszydera szydera

November 29 2017

ShittyKitty
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viarotfl rotfl
ShittyKitty
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

November 26 2017

ShittyKitty
Reposted fromFlau Flau viajoannna joannna
ShittyKitty
4006 9a23
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viainspirations inspirations
3428 0a51
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajoannna joannna
ShittyKitty
ShittyKitty
0729 d164
Reposted fromprincess-me princess-me viajoannna joannna
ShittyKitty
7787 438a 500
Reposted fromfantik fantik viairmelin irmelin
ShittyKitty
3478 af31 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
ShittyKitty
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl