Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

ShittyKitty
2867 dcec
Reposted fromEtnigos Etnigos viazembata zembata
ShittyKitty
4406 9202
Reposted fromedmund edmund viaszydera szydera
8904 8063 500
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viaszydera szydera
ShittyKitty
7814 ca92 500
Reposted fromrawecka rawecka viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
ShittyKitty
3334 dc1f
Reposted fromcocomove cocomove viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
ShittyKitty
3185 d1c0
Reposted fromGIFer GIFer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaszydera szydera
ShittyKitty
3521 fd0e
Reposted from777727772 777727772 viazembata zembata
ShittyKitty
2797 333d
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver viazembata zembata
ShittyKitty
ShittyKitty
ShittyKitty
5588 f79e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaszydera szydera
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

ShittyKitty
3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaataliaboo ataliaboo
ShittyKitty
7377 6b5c 500
Reposted byki-adi ki-adi

March 16 2018

ShittyKitty
ShittyKitty
8656 f605
Reposted frompunisher punisher viabrzoskvinia brzoskvinia

March 15 2018

ShittyKitty
5987 86c8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
ShittyKitty
7604 9d87 500
Reposted fromkaiee kaiee viabrzoskvinia brzoskvinia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl